Đồng hồ kìm đo đa năng Digital 266


Số lượng

Đo ampe đến 1000A, đo ôm đến 2000M,...